Pythia (2010)

Pythia (2010). 52" x 47" x 8". Oil on muslin.

Pythia (2010). 52″ x 47″ x 8″. Oil on muslin.

Pythia (2010). 52″ x 47″ x 8″. Oil on muslin.